nasze usługi

wyposażenie laboratorium

galeria zdjęć

nasze referencje

kontakt z nami

powrót do strony głównej

 

Zakład Badań i Analiz Środowiska "PROEKO-ŁOMŻA" w Łomży, działając z poszanowaniem obowiązującego prawa


 

POLECA SWOJE USŁUGI W ZAKRESIE:
  • wykonywania pomiarów emisji i imisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych ze źródeł energetycznych i technologicznych oraz pomiarów akustycznych (hałasu);
  • opracowania raportów o oddziaływaniu na środowisko inwestycji projektowanych i rozbudowywanych (kompleksowych i tematycznych) oraz przeglądów ekologicznych obiektów i instalacji istniejących;
  • opracowania wniosków do uzyskania pozwolenia na emisję pyłów i gazów (decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń) dla wszelkiego rodzaju źródeł emisji i technologii oraz operatów oddziaływania akustycznego źródeł hałasu;
  • opracowania wniosków do uzyskania decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, a także przygotowania informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;
  • opracowania wniosków w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
  • opracowania wniosków do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód i odprowadzania ścieków oraz eksploatację urządzeń gospodarki wodno-ściekowej;
  • rozliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz prowadzenia półrocznych ewidencji opłat;

pomiary emisji

pomiary emisji

 

 

 


Wykonując pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi, do opracowania wynikowego dołączana jest definicja pomiarowych wskaźników emisji, mogących stanowić podstawę do oceny funkcjonowania instalacji, jak również rozliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (często korzystniejszego od typowych metodyk obliczeniowych).

Mając na uwadze ciągłe zmiany w przepisach prawa ochrony środowiska, Zakład Badań i Analiz Środowiska "PROEKO-ŁOMŻA" dysponuje możliwością profesjonalnego doradztwa i pomocy zainteresowanym podmiotom w postępowaniu zgodnym z aktualnymi przepisami prawa ochrony środowiska.

 

wykonanie strony